श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या ७२५ संचिका मंजूर

राज्यमंत्री ना.अब्दुल सत्तार साहेबांच्या निर्देशाने  संजय गांधी निराधार योजनेच्या ३२७,  तर श्रावण बाळ योजनेच्या ३९८ अशा एकूण ७२५ पात्र लाभार्त्यांच्या संचीकांना मंजुरी देण्यात आली आहे.